m

Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit.

m

O nás

V krátkosti o nás

Naša farma predstavuje spôsob pestovania rastlín a chovu zvierat priaznivý voči životnému prostrediu, ktorého cieľom je trvalo udržateľný rozvoj. Takýto rozvoj umožňuje uspokojovať potreby súčasných generácií bez ohrozenia možností budúcich generácií zabezpečiť ich vlastné potreby a nároky. Udržateľný rozvoj neznamená, že sme zdedili Zem od našich rodičov, ale že sme si ju požičali od našich detí.

Našim cieľom je:

Produkcia potravín v dostatočnom množstve a s vysokou nutričnou hodnotou.

Udržiavať a zlepšovať dlhodobú úrodnosť pôdy.

Vytvoriť podmienky zodpovedajúce prirodzeným potrebám hospodárskych zvierat.

Vytvoriť podmienky zodpovedajúce etickým zásadám chovu hospodárskych zvierat.

Vytvoriť dôveru medzi výrobcom a spotrebiteľom podporovaním produkcie na domácom trhu.

Vytvoriť nové, tak prepotrebné pracovné príležitosti.

f

Pri vysokej intenzite poľnohospodárskej výroby má svoje významné postavenie environmentálna činnosť vo vzťahu k pôdnemu fondu a biotopom prostredia, výsadba stromov, zalesňovanie neproduktívnych plôch a rozvoj neprodukčných činností v rámci multifunkčnosti poľnohospodárskej výroby. Dôraz sa kladie na racionálne využitie dostupných prírodných zdrojov, ochranu prírody a biologickej diverzity, znižovanie znečistenia životného prostredia. Extravilán je využívaný na pasenie oviec a kôz, dbá sa na výsadbu stromov, zakladajú sa pasienky, využíva sa maštaľný hnoj.

Tieto činnosti sú reprezentované chovom autochtónneho plemena ošípaných – mangalica, maďarského stepného dobytka (nukleové stádo), oviec mliekového typu, kôz mliekového typu, pečeňových husí, kurčiat – KALIMERO, frízskych koní a reintrodukcia koňa Nonius. Tieto odvetvia majú význam z hľadiska histórie, atrakcií obnovy chovu v tradičných podmienkach rodinných fariem.

Vybudovanie gazdovského dvora ovplyvňuje aj sociálnu solidaritu a inklúziu. Aj malý krok, ktorý v rámci regiónu vedie k zníženiu miery nezamestnanosti, môže byť príkladom pre celospoločenskú zmenu.

Na gazdovskom dvore, ktorý bol do roku 2010 hospodársky nevyužívaný, v súčasnosti pracuje 15 stálych zamestnancov, ktorí prišli do odvetví Gazdovského dvora pracovať najmä ako trvale nezamestnaní z úradu práce. V obci žije vyše 500 občanov a na Slovensku máme 2752 obcí a 138 miest. Koľko máme takýchto hospodárskych dvorov po rozpadnutých družstvách, alebo likvidovanej živočíšnej výrobe vedia najmä tí, ktorí tam žijú a vedia, že sa tam nič neprodukuje, že tam nie je nič okrem buriny a chátrajúcich budov hyzdiacich vzhľad obce a vedomie ľudí, najmä mladej generácie. Nestálo by za to porozmýšľať, keby len 10 ľudí na týchto dvoroch so spoločenským prínosom tvorby domácej produkcie, ako aj vyžitia vo voľnom čase (kone, ovce, živé kútiky) našlo pracovné miesto? V rámci Slovenska by to bolo skoro 3 tisíc pracovných miest. Nejedná sa len o trvalé pracovné miesta, ale i možnosť brigádnickych, sezónnych prác, ktoré predstavujú príležitosť pre sociálne znevýhodnené a marginalizované skupiny obyvateľstva, zvyčajne plne závislé na podpore štátu. Bohužiaľ, je doba, kedy pribúdajú v spoločnosti jednotlivci, alebo celé komunity, vylúčené na jej okraj, ktorým nie je umožnené zmysluplne sa zúčastňovať ekonomického či sociálneho života, čoho dôsledkom žijú v materiálnej a duchovnej deprivácii a chudobe. Vytvorenie príležitostí v poľnohospodárskych odvetviach v rámci mikroregiónov by tento trend mohlo pozastaviť, pričom by zároveň obohatilo domácu produkciu a prispelo k znovuobnove zlikvidovanej domácej sebestačnosti.

IMG_20191218_090714

Produkcia kvalitných domácich potravín v nemalej miere vplýva na zabezpečenie ochrany zdravia obyvateľstva. Prečo by sme mali byť odkázaní na dovoz nekvalitného až zdraviu škodlivého tovaru, keď sme schopní si kvalitu zabezpečiť v domácej produkcii? Nechceme byť naďalej smetným košom Európy, ľudia sú už dnes ochotní za kvalitou prísť, zamýšľať sa nad tým čo kupujú, preto by sme im mali ponúknuť kvalitu z domácich dostupných zdrojov, aby ju neodchádzali hľadať za hranice. Vybudovanie gazdovských dvorov, fariem, malých gazdovstiev je pre regionálny rozvoj len prínosom, posilňuje celkový ekonomický, sociálny a kultúrny potenciál regiónov a vplýva na zvýšenie ekonomickej prosperity.

Produkcia kvalitných domácich potravín v nemalej miere vplýva na zabezpečenie ochrany zdravia obyvateľstva. Prečo by sme mali byť odkázaní na dovoz nekvalitného až zdraviu škodlivého tovaru, keď sme schopní si kvalitu zabezpečiť v domácej produkcii? Nechceme byť naďalej smetným košom Európy, ľudia sú už dnes ochotní za kvalitou prísť, zamýšľať sa nad tým čo kupujú, preto by sme im mali ponúknuť kvalitu z domácich dostupných zdrojov, aby ju neodchádzali hľadať za hranice. Vybudovanie gazdovských dvorov, fariem, malých gazdovstiev je pre regionálny rozvoj len prínosom, posilňuje celkový ekonomický, sociálny a kultúrny potenciál regiónov a vplýva na zvýšenie ekonomickej prosperity.